REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego „sklep.osadakarbowko.pl” - sklep.osadakarbowko.pl prowadzonego przez Firmę PAK Karbowscy Spółka Jawna z dnia 2.11.2020 r.

I. DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

1) Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim;

2) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu jego rejestracji;

3) Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule bez rejestracji;

4) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, monitorować na bieżąco stan realizacji Zamówienia, przeglądać historię zakupów oraz edytować podane dane osobowe;

6) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

7) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;

8) Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

9) Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Klienta, w szczególności Towar, miejsce Dostawy Towaru, a także formę płatności ceny za Towar;

10) Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych postanowień stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu i dostępne są na stronie Sklepu Internetowego;

11) Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny na stronie Sklepu Internetowego;

12) Przyjęcie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Przyjęcie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne do stosownej treści Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności;

13) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);

14) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

15) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.osadakarbowko.pl/ za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;

16) Sprzedający – Firma PAK Karbowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000591037, NIP 8792681823, REGON 363372329;

17) Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

18) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) za pośrednictwem sklepu internetowego, pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Warunki Umowy Sprzedaży. Do Umowy Sprzedaży stosuje się postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Klienta Klauzul w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest wyłącznie w języku polskim;

19) Zamówienie – oświadczenie woli zakupu Towaru przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, który umożliwia Sprzedającemu identyfikację Klienta, wskazuje Towar, który ma stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, formę płatności ceny za Towar.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.

2. Sklep Internetowy stanowi platformę teleinformatyczną, która umożliwia Klientom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego, w tym z ich cenami i dostępnością, zawarcie Umowy Sprzedaży. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym przez Sprzedawcę jest możliwe gdy Klient posługuje się: (1) komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu; (2) dostępem do poczty elektronicznej; (3) przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep Internetowy umożliwia prezentację Towarów i ich cen, a także zawieranie Umów Sprzedaży.

2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia przez Klienta stosownego formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego poprzez wprowadzenie określonych danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta - e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy Towaru, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. W trakcie rejestracji Konta Klient wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych Klauzul obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez niego Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Warunkami Umowy Sprzedaży i akceptacji ich warunków.

2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły bez rejestracji konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług. Rejestracja Konta powoduje, iż umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Konto jest przypisane do Klienta, który ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług skutkuje tym, że Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla niego, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

5. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu do dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i wiążą go, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

7. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie stosuje się do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule bez rejestracji konta. W tym przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia wypełnia dostępny w sklepie internetowym formularz elektroniczny poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej - e-mail, numeru telefonu oraz adresu dostawy Towaru, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Wpisanie powyższych danych jest konieczne w celu identyfikacji Klienta oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych Klauzul obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówień, a także zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez niego Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Warunkami Umowy Sprzedaży i akceptacji ich warunków.

8. Wypełnienie przez Klienta formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule bez rejestracji konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług. Umowa taka ulega rozwiązaniu pomiędzy stronami w następujących przypadkach gdy: dane Zamówienie zostaje anulowane, wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży zostanie wykonana przez strony bądź ulegnie rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przyczyn przewidzianych prawem.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie może być złożone przez Klienta: a) za pośrednictwem Konta - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na nim poprzez wpisanie właściwego Loginu i Hasła, albo b) z wykorzystaniem formuły bez rejestracji konta - poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w sklepie internetowym i akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych Klauzul, o których mowa w pkt. IV.7.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu, udzielonej przez producenta gwarancji i jej warunkach wyświetla się w sklepie internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

3. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji sklepu internetowego oraz w razie jego awarii.

4. W celu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Klient: a) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka; b) wprowadza dane do dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób dostawy Towaru. Cena i termin dostawy Towaru na adres wskazany przez Klienta są wskazane w polu dostawa Towaru; c) wybiera sposób płatności spośród opcji dostępnych w sklepie internetowym; d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych i wybranych danych dotyczących Zamówienia (tj. dane Klienta, ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce dostawy Towaru, cenę za Towar i cenę za dostawę Towaru oraz formę płatności); e) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzul; f) zaznacza opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. W celu dostawy Towaru Klient, bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła bez rejestracji konta), zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko/firma, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy Towaru, w tym ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

6. W Koszyku, przed złożeniem Zamówienia są dostępne do wglądu Klienta wszelkie koszty związane z Zamówieniem.

7. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienia pod kątem możliwości ich realizacji. Warunkiem Przyjęcia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania. O braku w magazynie zamówionego Towaru i tym samym anulowaniu Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. do chwili doręczenia przez Sprzedającego Klientowi Przyjęcia Zamówienia.

9. Sprzedający wysyłając do Klienta Przyjęcie Zamówienia potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

10. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Klienta Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako Przyjęcie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności.

11. Przyjęcie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Przyjęcia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Przyjęcie Zamówienia”), po złożeniu Zamówienia przez Klienta. Za dzień doręczenia tej wiadomości uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany w formularzu elektronicznym Zamówienia przez Klienta.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca podejmuje czynności mające na celu poprawne działanie sklepu internetowego oraz zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości w jego działaniu bez zbędnej zwłoki.

2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni. Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wysłanie e-maila. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Klientów będących Konsumentami w związku z wadami Towarów.

VII. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w działaniu sklepu internetowego.

3. Klient jest uprawniony do zlikwidowania założonego przez siebie Konta poprzez wysłanie na adres e-mail: sklep@osadakarbowko.pl wiadomości elektronicznej o treści "usuń Konto" i podanie w tej wiadomości adresu e-mail, który został przez Klienta podany przy rejestracji Konta. Powyższy sposób zlikwidowania Konta jest równoznaczny, ze złożeniem przez Klienta wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług. Ponadto Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej, wysyłając własnoręcznie podpisane oświadczenie woli o żądaniu usunięcia konta na adres Sprzedającego wskazany w pkt I.16.

4. Wszelkie reklamacje w zakresie usterek i nieprawidłowości w świadczeniu Usług i działaniu sklepu internetowego Klient powinien zgłaszać na adres mailowy: sklep@osadakarbowko.pl lub pod numerem tel. 56 683 96 01.

5. Klient w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego nie będzie: a) naruszał obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu, b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, c) naruszał dóbr osobistych innych Klientów.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w tym przypadku z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Po upływie ww. terminu Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, w trybie wskazanym w pkt VII.3. Klient może wykonać prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Sprzedającego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

2. Klient rejestrując Konto w sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację Polityki prywatności oraz stosownej Klauzuli.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży w zakresie przewidzianym Regulaminem oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności.

6. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Klientowi przysługuje prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia jego danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto, Klient może w dowolnym momencie skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane pod numerem tel. 56 683 96 01 albo bezpośrednio przez Klienta poprzez zalogowanie się na Koncie i zmianę stosownych danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub umów zawieranych na odległość, zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu będą miały na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2020 r.

Załącznik 1.

WZÓR odstąpienia od umowy o świadczenie usług miejscowość i data: ....................................

Do: ………………………….

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Ja ............................ (imię i nazwisko Klienta) niżej podpisany/-a niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług i proszę o usunięcie założonego przeze mnie Konta.

Adres zamieszkania Klienta ……………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………..

........................................................ podpis